Usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych oraz bieżące doradztwo podatkowe

 • Przygotowanie i weryfikacja zasad (polityki) rachunkowości
 • Usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych według KSR lub MSSF jednostek prowadzących działalność oraz w trakcie trudności finansowych
 • Doradztwo przy sporządzaniu sprawozdań finansowych, także skonsolidowanych
 • Przeglądy poprawności wszelkich procesów księgowych mające na celu optymalizację działań oraz jak najsprawniejsze prowadzenie ksiąg rachunkowych
 • Bieżące doradztwo z zakresu rachunkowości i podatków
 • Opracowanie strategii i optymalizacji podatkowych
 • Przygotowanie modeli zarządzania ryzykiem podatkowym
 • Opracowanie polityki cen transferowych
 • Analiza wpływu zmian prawa podatkowego i bilansowego (w tym MSSF) na sytuację finansową jednostki lub grupy kapitałowej
 • Wdrażanie standardów rachunkowości, w tym MSSF
 • Wycena wartości niematerialnych, instrumentów finansowych, programów motywacyjnych
 • Doradztwo w zakresie rachunkowości zabezpieczeń
 • Przygotowanie i przeprowadzanie testów na utratę wartości
 • Usługowe prowadzenie kadr i naliczanie wynagrodzeń
 • Przygotowywanie raportów do zarządów i właścicieli
 • Budżetowanie
 • Projekty specjalne, takie jak reorganizacja systemów księgowania czy systemów kontroli wewnętrznej
 • Kontakty z właścicielem Jednostki w kraju lub zagranicą w języku angielskim

Zapraszamy do kontaktu