Kadry i płace

Kalkulacja wynagrodzeń
 • w ramach tej usługi naliczymy płace zgodnie z przepisami i regulaminem przedsiębiorstwa;
 • zajmiemy się obsługą umów o pracę oraz umów cywilnoprawnych zatrudnionej kadry, w tym sporządzaniem umów o pracę, umów cywilnoprawnych, sporządzaniem świadectw pracy i zaświadczeń o zarobkach oraz zatrudnieniu;
 • sporządzimy przejrzystą listę, na której w sposób klarowny będą wyróżnione poszczególne płace z uwzględnieniem danych kadrowych (m. in. zasiłków chorobowych, urlopów, potrąceń w razie nieobecności);
 • zadbamy o poprawne rozliczanie umów cywilnoprawnych zatrudnionej kadry, włączając w to poprawnie skalkulowane płace;
 • sporządzimy i przekażemy informacje dla pracowników: raporty RMUA;
Wypełnianie obowiązków związanych ze składkami ZUS oraz podatkiem dochodowym od wynagrodzeń
 • przygotowywanie i przekazywanie deklaracji do ZUS;
 • sporządzimy miesięczne deklaracje o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy;
 • zarejestrujemy w imieniu Zleceniodawcy jego pracowników w ZUS;
 • na prośbę Zleceniodawcy sporządzimy dla pracowników roczne informacje o dochodach (PIT-11) lub roczne rozliczenie podatku w oparciu o aktualne płace;
Prowadzenie kadr (teczki osobowe pracowników)
 • zajmiemy się bieżącą obsługą i prowadzeniem dokumentacji kadry zatrudnionej w przedsiębiorstwie Zleceniodawcy;
 • zajmiemy się informowaniem o obowiązkowych badaniach lekarskich, szkoleniach BHP itp. zatrudnionej kadry;
 • dopilnujemy prawidłowego ustalania wymiaru urlopów wypoczynkowych i ich ewidencji;
 • będzie tworzyć i wystawiać zaświadczenia o zatrudnieniu i wynagrodzeniu;

Zapraszamy do kontaktu